facebook

Regulamin zajęć organizowanych w JumpFit.

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 661 343 562 lub osobiście w recepcji
 • Rezygnację z zarezerwowanych wcześniej zajęć należy zgłosić do godz. 10.00 w dniu zajęć na które dokonano rezerwacji.
 • Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach na które dokonano rezerwacji skutkować będzie pobraniem opłaty za niewykorzystane miejsce na zajęciach.
 • Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę miejsca zarezerwowanego w danej grupie.
 • JumpFit zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć po uzgodnieniu z zainteresowanymi.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć (nie z winy studia JumpFit) kwota wpłacona na poczet karnetu nie jest zwracana.
 • Na wykupiony karnet może „wchodzić” wyłącznie osoba, na którą karnet jest zapisany. Nie ma możliwość by z jednego karnetu korzystały dwie osoby jednocześnie lub na zmianę.
 • Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Opłata manipulacyjna o przepisanie karnetu wynosi 20zł.
 • Warunkiem potwierdzenia udziału w zajęciach Pole Dance jest wpłata zaliczki w wysokości 30zł, która wliczana jest w cenę karnetu. Nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik zajęć nie zgłosi swojej nieobecności 24h przed zalanowanym treningiem. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej dzień przed zajęciami- wypały zaliczki można dokonać osobiście w studio lub na konto (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 • Karnet 4-wejścia upoważnia do uczestnictwa 1x w tygodniu, karnet 8-wejść upoważnia do uczestnictwa nie mniej niż 2x w tygodniu w zajęciach.
 • KARNET OPEN ważny jest 30 dni i nie podlega przedłużeniu
 • Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas treningu.
 • Studio nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć.

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Minimalna ilość ćwiczących na zajęciach zorganizowanych to 3-4 osoby.

Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. JumpFit Wioletta Domagała (NIP: 6572875286) oświadcza,że:

 1. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych ososbowych (Dz.U.z 2016 poz.922 ze zm., dalej jako "Ustawa) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, klientów studia
 2. Przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do funkcjonowania studia
 3. Prowadzi zbiór danych pod nazwą "lista kontaktów"

2. Na podstawie  art.31 Ustawy i art.28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochronyc danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchwalenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE z 2016r. Nr 119, str.1 dalej jako "RODO") Jumpfit Wioletta Domagała przetwarza dane osobowe użytkowników, klientów wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług, funkcjonowania studia, a w szczególności do zaspiów użytkoników, klientów na zajęcia, treningi.

3.JumpFit Wioletta Domagała przetwarza następujące dane osbowe: imię, nazwisko i nr telefon. Dane te będą przetwarzane w postaci papierowej. Dane te będą przechowywane w siedzibie studia. Dane te będą zapisywane w zbiorze pod nazwą "lista kontaków".

4.JumpFit Wioletta Domagała zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia , w tym także po zaprzestaniu przez użytkowników, klientów uczęszczaniu na zajęcia, oraz zobowiązuje się zapewnić by pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po zaprzestaniu przez użytkowników, klientów uczęszczania na zajęcia

5.JumpFit Wioletta Domagała zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników posiadających karty systemu Benefit System, OK System oraz Fit Profit zgodnie z obowiązującymi umowamu, oraz zgodnie z udokumentowanymi poleceniami, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazane drogą elektryczną lub na piśmie.

6. JumpFit Wioletta Domagała nie wyraża zgody na dalsze powierzenia przetworzonych danych osobowych osobom nieuprawnionym, jak i innym firmom zewnętrznym niewspółpracującym z firmą JumpFit Wioletta Domagała

7. JumpFit Wioletta Domagała w przypadku rozwiązania działalności firmy zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych mu danych osobowych. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem.

regulacja użytkowników karnetów: JumpFit Wioletta Domagała każdemu użytkownikowi wydaje imienny karnetm którym użytkownik posługuje się podczas wizyty w studia, po wykorzystaniu karnetu użytkownik nie zwraca wykorzystanego karnetu, karnt zostaje na własność przydzielony użytkownikowi.

8.Użytkownik, klient studia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO

10.Podanie przez użytkownków, klientów danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla celów związanych z prowadzeniem i przebiegiem działalności firmy